طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آموزش فنی‌وحرفه‌ای و آموزش کارآفرینی همواره به عنوان ابزاری در راستای تحول اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. آموزش کارآفرینانه مهم ترین فعالیت در نظام آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران است. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری اطلاعات، کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، با 15 نفر از خبرگان و مدیران آموزش کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی از طریق نرم افزار مکس کیودا 2018 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی پارادایمی حاصل بر اساس پدیده محوری (مهارت‌آموزی) متاثر از شرایط علی، شرایط زمینه‌ای و متغیرهای مداخله‌گر به همراه راهبردها و پیامدهای آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای (سطح فردی و سطح کلان) شکل گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Entrepreneurship Education Model in the Iranian Technical and Vocational Education System

نویسندگان [English]

 • somaye arabi 1
 • seyd rasul hoseini 2
 • mohamad azizi 3
1 Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Farhangian University, Tehran, Iran
3 Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Technical, vocational and entrepreneurship education always emphasized as a tool for economic and social development in different countries. Entrepreneurial education is the most prominent activity in the technical and vocational education system. The main purpose of this study is to design an entrepreneurship education model in the technical and vocational education system of Iran. The research method is applied in terms of purpose and based on data collection; it is qualitative using Grounded theory method. Using purposeful sampling and snowball sampling method, semi-structured in-depth interviews conducted with 15 experts and managers of entrepreneurship and technical and vocational training, and the data analyzed using open, axial and selective coding through Max QDA software 2018 version analyzed. The paradigm model based on the central phenomenon (skills training) affected by causal conditions, Causal conditions, intervening variables along with strategies and consequences of were formed in the system of entrepreneurship education in technical and vocational education system (individual level and macro level) formed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • entrepreneurship education
 • entrepreneurial Skills Training
 • Technical and Vocational Education System

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400
 • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 25 مهر 1400