بازشناسی کیفی عناصر مؤثر در فرآیند تصمیم گیری در برنامه درسی عمل فکورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هرمزگان

چکیده

پژوهش با هدف بازشناسی کیفی عناصر مؤثر در تصمیم گیری برنامه درسی عمل فکورانه انجام شده و روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. جامعه پژوهش، اسناد و منابع معتبر علمی مرتبط با عمل فکورانه شوآب، و روش نمونه گیری، در دسترس انتخاب شد. یافته ها نشان داد برنامه درسی عمل فکورانه دارای عناصر اصلی معلم، موضوع، دانش آموز و محیط می باشد. عناصر دارای زیر مؤلفه هایی است که توسعه مهارت های حرفه ای معلم، هنرهای تعهد، مسئله یابی، تأمل عملی، ادراک شرایط، یادگیری موقعیتی، مهارت و حرفه آموزی دانش آموزان، پرورش خلاقیت، هنر و زیبا شناختی، تناسب محتوا با شرایط و نیازهای جامعه از مهم ترین این زیرمؤلفه ها می باشند. بر این اساس به کارگیری این زیرمؤلفه ها در برنامه های درسی می تواند مسیر تحقق اهداف آموزشی در عصر حاضر را تسهیل نماید.
واژگان کلیدی: فرآیند تصمیم گیری برنامه درسی، عناصر مؤثر برنامه درسی، عمل فکورانه، تحلیل محتوای کیفی استقرایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative recognition of decision - making process effective elements in deliberate practice curriculum

نویسنده [English]

  • Sayed Aziz Hashemian
Hormozgan university
چکیده [English]

The purpose of the present study is to qualitative recognition of decision - making process effective elements of the curriculum of deliberate practice and research method is qualitative content analysis. The research community, scientific reliable documents and sources communicated with schwab”s deliberate practice. And the sampling method in access was selected. Findings show that the curriculum of deliberate practice has four main elements of teacher, subject, student, and environment. The Elements contain have sub- components which include of the developing of professional skills of the teacher, arts of commitment, problem-finding, practical reflection, perception situation, situational learning, vocational training of students, fostering creativity, art, and aesthetics, tailoring goals to the conditions and needs of society among the most important of these. Accordingly, the application of these components in the curriculum can facilitate the realization of educational goals in the present era.
Keywords: Curriculum of decision - making process, Curriculum effective elements, deliberate practice, Analysis of the deductive qualitative content

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum of decision - making process
  • Curriculum effective elements
  • deliberate practice
  • Analysis of the deductive qualitative content

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 29 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 25 مهر 1400