مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان: مرور سیستماتیک براساس مدل رایت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

4 گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

چکیده

اخلاق‌حرفه‌ای معلمان از عوامل تأثیرگذار بر کیفیّت خدمات آموزشی ارائه شده از سوی نظام‌های آموزشی می‏ باشد.هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن مرور سیستماتیک براساس مدل رایت و همکاران(2007) است. جامعه پژوهش، متشکل از 623 مقاله درباره مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان است که بین سال های 2000 تا 2020 میلادی در مجلات علمی معتبر ارائه شده‌اند. نمونه پژوهش شامل29 مقاله است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده‌ها انتخاب شده‌اند. داده‌های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده‌اند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها، مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در 4 بُعد و 14عامل طبقه‌بندی شدند. این ابعاد شامل بُعدفردی(مشتمل بر عوامل؛ شخصیتی، مهارت‌های ادراکی، تعهد دینی و آراستگی‌ظاهری)، بُعد سازمانی(مشتمل بر عوامل؛ تعهد ، توسعه حرفه‌ای و ارتباطات)، بُعد اجتماعی(مشتمل بر عوامل؛ ارزش‌های اجتماعی و مناسبات اجتماعی) و بعد فرآیند یاددهی و یادگیری(مشتمل بر عوامل؛ رعایت قوانین آموزشی، محتوا، تدریس، ارزشیابی و پژوهش) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Teachers’ Professional Ethics: A Systematic Review Based on Wright’s Model

نویسندگان [English]

 • Meysam Gholampour 1
 • hadi pourshafei 2
 • Maghsoud Farasatkhah 3
 • mohsen Ayati 4
1 Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran
3 Higher Education Planning Group, Higher Education Research and Planning Institute.
4 Department of Educational Sciences, Birjand University
چکیده [English]

the aim of present research is to analyze the components of teachers’ professional Ethics. approach of the present research is of descriptive and its method is systematic review on the Wright and colleague model (2007). The population consists of 623 articles about components of professional ethic of teachers, have been presented in valid scientific magazines between 2000 and 2020. Sample of the research is 29 articles, have been collected systematically and have been chosen by thematic monitoring of data. Based on data analysis, components of professional ethic of teachers were classified on 4 dimensions and in 14 factors. These dimensions include an individual dimension (consists of personality factors, perceptive skills, religious commitment and neatness in terms of one’s appearance), organizational dimension ( consists of commitment, professional development and communication), social dimension ( consists of social values and social relations) and teaching and learning process (consists of observing the educational rules, teaching content, method of teaching, assessment and research).

کلیدواژه‌ها [English]

 • components
 • Professional Ethics
 • Teachers
 • Systematic review

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399
 • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1399