شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای مجازی برنامه درسی رسمی کشور در دوران شیوع جهانی بیماری کرونا (از دیدگاه معلمان و مدیران شاغل در مدارس شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

2 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای مجازی برنامه‌درسی رسمی کشور در دوران شیوع جهانی بیماری کرونا، از دیدگاه معلمان و مدیران شاغل در مدارس انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی، کاربردی و کمّی و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بودکه روایی آن طبق نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 90/0 تایید شد. در این پژوهش، جامعه آماری را کلیه مدیران و معلمان شاغل در مدارس شهر تهران تشکیل داده و نمونه آماری به صورت تصادفی به حجم 350 نفر انتخاب شد. در این پژوهش از آزمون خی – دو استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس، پنج مانع اصلی به ترتیب: موانع آموزشی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع زیرساختی و فنی، موانع مدیریتی و سازمانی، و موانع مالی به عنوان موانع اصلی اجرای مجازی برنامه‌درسی رسمی کشور در دوران شیوع جهانی بیماری کرونا شناسایی و اولویت بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the barriers to virtual implementation of the country's official curriculum during the global outbreak of corona (from the perspective of teachers and principals working in schools in Tehran)

نویسندگان [English]

  • omid amrollah 1
  • ghasem azadi ahmadabadi 2
1 Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution
2 Faculty Member in National Research Institute for Science Policy
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and prioritize the obstacles to the virtual implementation of the country's official curriculum during the global outbreak of corona, from the perspective of teachers and principals working in schools. The present descriptive, applied, and quantitative study and measurement tool had a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.90. In this study, the statistical population consisted of all principals and teachers working in schools in Tehran and a statistical sample was randomly selected from 350 people. In this study, chi-square test was used. The results showed that from the perspective of school principals and teachers, there are five main obstacles: educational barriers, cultural and social barriers, infrastructure and technical barriers, managerial and organizational barriers, and financial barriers as the main barriers to the virtual implementation of the country's official curriculum. During the global outbreak, Crohn's disease was identified and prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual implementation of curricula
  • Distance learning
  • Virtual Education
  • global prevalence of coronary heart disease

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1399