آسیب شناسی شیوۀ اجرای برنامه درسی رشتۀ «آموزش جغرافیا» در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی، دانشگاه فرهنگیان تهران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی آسیب‌های موجود در اجرای برنامه درسی رشتۀ «آموزش جغرافیا» در دانشگاه فرهنگیان است. این دانشگاه از سال 1390 در راستای سند تحول بنیادین، برنامۀ درسی ملی، سند چشم‌انداز و اساسنامۀ خود، با مأموریت تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش، بر بنیاد تربیت معلم استوار گردید. اطلاعات پژوهش با بهره‌گیری از روش کمی و توصیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه در جامعه آماری متشکل از دانشجو معلمان، استادان و برنامه‌ریزان درسی دانشگاه فرهنگیان گردآوری شده است. بدین منظور حجم جامعه آماری در گروه استادان و برنامه‌ریزان درسی به صورت کل شمار و در گروه دانشجویان 15 نفر به شکل گلوله برفی تعیین و انتخاب گردید. علیرغم اینکه برنامه‌ریزان درسی دانشگاه معتقدند همه عناصر برنامه درسی در آموزش جغرافیا به نحو شایسته‌ای دیده شده ‌است؛ یافته‌های تحقیق حاکی آن است که از نظر سه گروه جامعۀ هدف، راهبردهای تدریس، اهداف، محتوا، فعالیت‌های یادگیری مهمترین عناصر برنامه درسی هستند که با مقادیر مختلفی در زمره مهمترین آسیب‌های اجرای برنامه درسی آموزش جغرافیا محسوب می-شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of implementation method of the curriculum "Geography Education course" in Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeghi 1
  • Zohre Mirsepasi 2
1 Assistant professor, department of humanities science, Farhangian University. Tehran
2 Assistant professor, department of educational science, Farhangian University. Tehran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to identify and rank the damage of implementation of the curriculum "Geography Education course" in Farhangian University. This University has been based on teacher training centers since 1390 on the basic education document, the national curriculum, document of future perspective, with mission of human training for educational training institution. The research data were collected using quantitative and descriptive method, and using a questionnaire in a statistical society consisting of teachers, students and curriculum planner in Farhangian University. For this purpose, the population of the statistical community was determined in the group of teachers and curriculum planner as a whole and in the student group, 15 persons were selected in a snowball method. Despite the fact that the university curriculum planner believed they have been properly studied all elements of the curriculum in geography education, the research findings indicate that among the three groups of target society, teaching strategies, goals, content, learning activities are the most important elements of the curriculum that are considered as one of the most important damage to the curriculum of geography education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Geography Education
  • Pathology
  • Farhangian University

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 03 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1398