تعداد مقالات: 139
76. بررسی تأثیر الگوهای یاددهی-یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس علوم تجربی به شیوه فراتحلیل

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 95-124

سمانه طاهری زاده؛ فائزه ناطقی؛ علیرضا فقیهی


78. طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی در دوره اول متوسطه

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 89-124

سمیه مولا؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب؛ عبدالرحمان نامدار


79. راهنمای عملی روش فراترکیب در شناسایی شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان در تدریس ماهیت علم

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 75-108

مهدی محمدی؛ مریم صابری؛ قاسم سلیمی؛ نوشین نوری


82. بررسی چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه درسی عربی

دوره 14، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 77-100

معصومه زیوری مراد؛ عظیمه سادات خاکباز؛ معصومه ریعان


88. طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه اول)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 133-154

رضا صابری؛ امیرحسین کیذوری؛ سکینه محبی امین؛ مجتبی پور کریمی هاوشکی


90. بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربوط به عنصر اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

دوره 10، شماره 37، تابستان 1394، صفحه 59-80

مجید بحرینی بروجنی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ کبری سپهری بروجنی


94. بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1393، صفحه 129-150

فرهاد سراجی؛ فاطمه السادات خدارحمی موسوی


96. ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 119-142

موسی پیری؛ سیروس اسدیان؛ مرتضی محمدزاده


98. تحلیل محتوای اشعار فارسی دوره ابتدایی بر اساس زبان و عاطفه

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 125-144

ملیحه نیازیان؛ کامیان خزایی


100. طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 109-142

آیدین مهدیزاده تهرانی؛ علیرضا عصاره؛ محمود مهرمحمدی؛ محمدرضا امام جمعه