1. راهنمای عملی روش فراترکیب در شناسایی شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان در تدریس ماهیت علم

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 75-108

مهدی محمدی؛ مریم صابری؛ قاسم سلیمی؛ نوشین نوری


9. طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه اول)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 133-154

رضا صابری؛ امیرحسین کیذوری؛ سکینه محبی امین؛ مجتبی پور کریمی هاوشکی


11. بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربوط به عنصر اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

دوره 10، شماره 37، تابستان 1394، صفحه 59-80

مجید بحرینی بروجنی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ کبری سپهری بروجنی


15. بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1393، صفحه 129-150

فرهاد سراجی؛ فاطمه السادات خدارحمی موسوی


17. ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 119-142

موسی پیری؛ سیروس اسدیان؛ مرتضی محمدزاده


19. تحلیل محتوای اشعار فارسی دوره ابتدایی بر اساس زبان و عاطفه

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 125-144

ملیحه نیازیان؛ کامیان خزایی


21. طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 109-142

آیدین مهدیزاده تهرانی؛ علیرضا عصاره؛ محمود مهرمحمدی؛ محمدرضا امام جمعه


22. بررسی نقش برنامه درسی پنهان در هدایت دانش‌آموزان دوره متوسطه به سمت رشته علوم انسانی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 125-150

پری مشایخ؛ علی رضا قاسمی زاد؛ زهرا محقق پور


23. معلم و کاربست مواد برنامه درسی: طرحواره ای برای فهم برنامه درسی عملی شده در کلاس درس

دوره 13، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 81-104

مهسا جلیلی هزاوه؛ زهرا نیکنام؛ محمود امانی طهرانی؛ مجید علی عسگری


25. ارزیابی میزان هم‌خوانی برنامه‌های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی‌های پژوهشی

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 141-164

مهدی حسین پناه؛ مرتضی کرمی؛ حسین جعفری ثانی؛ حسین کارشکی