دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای مجازی برنامه درسی رسمی کشور در دوران شیوع جهانی بیماری کرونا (از دیدگاه معلمان و مدیران شاغل در مدارس شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

امید امراله؛ قاسم آزادی احمدآبادی


2. بررسی میزان انطباق محتوایی کتب جدید التالیف آموزش زبان انگلیسی Prospect و Vision با اصول رویکرد ارتباطی مورد تصریح در برنامه درسی ملی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

علیرضا راستی؛ نسیمه نوحی جدسی


3. شناسایی و تبیین مؤلفه های الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی مورد مطالعه: مدرسان دانشگاه فرهنگیان و صاحب نظران برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

حلیمه حبیبی؛ رضا جعفری هرندی؛ سوسن بهرامی


4. تحلیل محتوای کتاب‌های درسی تاریخ رشته علوم انسانی براساس دیدگاه اسلامی عمل در آموزش تاریخ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

مراد یاری دهنوی؛ سارا اسدپور؛ علی شهبا