دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شناسایی و تبیین مؤلفه های الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی مورد مطالعه: مدرسان دانشگاه فرهنگیان و صاحب نظران برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

حلیمه حبیبی؛ رضا جعفری هرندی؛ سوسن بهرامی


2. بررسی اثربخشی اجرای آموزش بالینی در برنامه درسی تربیت معلم بر تربیت حرفه ای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

نرجس رستگاری؛ نعمت الله موسی پور؛ امید مهنی


3. شناسایی چارچوب نظری مؤلفه‌های برنامه درسی کنجکاو محور و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالا دستی آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

محسن دیبایی صابر


4. مقایسه میزان توجه به ساحت‌های شش‌گانه تربیت در کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی قبل و بعد از اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

عباس زارعی؛ حسین قربانپور آرانی؛ سمیه باقری


5. تمرکز زدایی از برنامه درسی در ایران با تکیه بر مؤلفه‌های ارزش- باوری و قوانین سند برنامه درسی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

علی Ali


6. کوررۀ من: روایت هایی از تجربیات تدریس من در بدو معلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

حسین قربانی