دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آسیب شناسی شیوۀ اجرای برنامه درسی رشتۀ «آموزش جغرافیا» در دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

علی صادقی؛ زهره میرسپاسی


2. مطالعه فراترکیب دستاوردهای برنامه روایت پژوهی برای معلمان و دانشجومعلمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

زهره کرمی؛ فرهاد سراجی


3. مقایسه میزان حضور مولفه‌‌های هویت ملی در کتاب‌‌های قدیم و جدید زبان انگلیسی نظام آموزش و پرورش رسمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

سید بهنام علوی مقدم؛ مهدیه افراسیابی