کلیدواژه‌ها = ارزش بسامدی
توزیع و استمرار واژه های هدف کتاب فارسی دوم ابتدایی

دوره 9، شماره 35، اسفند 1393، صفحه 113-128

محمد نوریان؛ شهین نعمت زاده؛ اقدس حسینلو