نویسنده = حسن نجفی
طراحی الگوی برنامه درسی هویت دینی در دوره اول متوسطه

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 59-92

حسن نجفی؛ حسن ملکی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ علی مصباح