نویسنده = محمد علی نادی
1. ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شایستگی های فناورانه هنرجویان فنی و حرفه‌ای

دوره 14، شماره 52، بهار 1398، صفحه 31-64

فریده نوری؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ محمد علی نادی