نویسنده = فریبرز محمدی فارسانی
بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش

دوره 13، شماره 51، اسفند 1397، صفحه 105-144

فریبرز محمدی فارسانی؛ رضوا« حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ محمود تلخابی؛ ابراهیم طلایی


تجارب دانش آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 47، اسفند 1396، صفحه 145-166

فریبرز محمدی فارسانی؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی