نویسنده = ابراهیم طلایی
طراحی و اعتبارسنجی الگوی صلاحیت حرفه‌ای راهبران آموزشی در دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

صدیقه غلامی علوی؛ جواد حاتمی؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی


طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته‌های کاردانش با رویکرد کارآفرینی

دوره 14، شماره 54، آذر 1398، صفحه 117-152

ابوبکر مقام دوست؛ جواد حاتمی؛ ابراهیم طلایی؛ غلامرضا شمس


بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش

دوره 13، شماره 51، اسفند 1397، صفحه 105-144

فریبرز محمدی فارسانی؛ رضوا« حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ محمود تلخابی؛ ابراهیم طلایی


تببین اهداف تربیت اقتصادی دوره ابتدایی در ایران مبتنی بر سنتزپژوهی

دوره 13، شماره 48، خرداد 1397، صفحه 39-62

ازاده قندهاری؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی؛ سجاد فرجی دیزجی