نویسنده = ابراهیم طلایی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته‌های کاردانش با رویکرد کارآفرینی

دوره 14، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 117-152

ابوبکر مقام دوست؛ جواد حاتمی؛ ابراهیم طلایی؛ غلامرضا شمس


3. بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش

دوره 13، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 105-144

فریبرز محمدی فارسانی؛ رضوا« حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ محمود تلخابی؛ ابراهیم طلایی


4. تببین اهداف تربیت اقتصادی دوره ابتدایی در ایران مبتنی بر سنتزپژوهی

دوره 13، شماره 48، بهار 1397، صفحه 39-62

ازاده قندهاری؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی؛ سجاد فرجی دیزجی