نویسنده = علیرضا صادقی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی در ایران

دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 71-108

جواد عبدلی سلطان احمدی؛ علیرضا صادقی