نویسنده = حسین جعفری ثانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان هم‌خوانی برنامه‌های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی‌های پژوهشی

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 141-164

مهدی حسین پناه؛ مرتضی کرمی؛ حسین جعفری ثانی؛ حسین کارشکی