نویسنده = محمد عطاران
چشم اندازی تاریخی به بازنگری برنامه های درسی تربیت‌معلم در ایران

دوره 12، شماره 46، آذر 1396، صفحه 85-118

عاطفه عطاران؛ نعمت اله موسی پور؛ محمد عطاران؛ علی حسینی خواه


بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی بر اساس رویکرد تطبیقی

دوره 12، شماره 44، خرداد 1396، صفحه 49-80

نیلوفر مرتضی نژاد؛ محمد عطاران؛ علی حسینی خواه؛ عفت عباسی