نویسنده = حکیم زاده، رضوا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش

دوره 13، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 105-144

فریبرز محمدی فارسانی؛ رضوا« حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ محمود تلخابی؛ ابراهیم طلایی


2. الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران

دوره 13، شماره 48، بهار 1397، صفحه 5-38

حسن ملکی؛ بابک سلمانی؛ عباس عباس پور؛ رضوان حکیم زاده؛ محمد حسن امیرتیموری


3. تجارب دانش آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 145-166

فریبرز محمدی فارسانی؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی